O Uczelni

Skład Rady Wydziału Zamiejscowego w Nisku:

 

dr Marta Powęska

prof. dr hab. Tadeusz Kmiecik

prof. dr hab. Jan Pięta

dr hab. inż. Andrzej Żebrowski

dr inż. Artur Talik

dr Konrad Krzyżak

dr Krzysztof Bojarski

mgr Kinga Urzędowska

Ireneusz Stopyra

Dorota Wyborska

           

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

im.Marszałka Józefa Piłsudskiego

z siedzibą w Warszawie

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie jest niepubliczną szkołą wyższą utworzoną na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Uczelnia została wprowadzona do Rejestru Uczelni Niepublicznych  i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 319. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz statutu własnego. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego kształci w zakresie szeroko pojętej specyfiki bezpieczeństwa państwa i obywatela, czemu dedykowane są szczegółowe programy nauczania realizowane na poszczególnych specjalnościach. Dotychczasowy rozwój uczelni w pełni potwierdza potrzebę jej istnienia na rynku edukacyjnym.

Działalność dydaktyczną Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie rozpoczęła
1 października 2005 r., prowadząc studia I stopnia na kierunku administracja. Stopniowo uczelnia rozszerzała swoja ofertę dydaktyczną otwierając nowe kierunki: bezpieczeństwo narodowe oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 16.07.2010 r. uczelnia uzyskała pozwolenie na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Od października 2011 r. uczelnia prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną na terenie województwa podkarpackiego w Wydziale Zamiejscowym w Nisku.

Nauka na studiach I stopnia trwa 6 semestrów i kończy się egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują wyższe wykształcenie i tytuł licencjata w zakresie jednego z kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne lub Bezpieczeństwo Narodowe.

Nauka na studiach II stopnia trwa 4 semestry i kończy się egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują wyższe wykształcenie i tytuł magistra w zakresie kierunku: Bezpieczeństwo Narodowe.

Studia w WSBiO prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9.04.2010 r. Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony zostało nadane imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Misja

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego to uczelnia o specyficznym, wysoce specjalistycznym profilu kształcenia i ofertą edukacyjną skierowaną głównie do obecnych i przyszłych pracowników oraz funkcjonariuszy szeroko rozumianych służb ochrony państwa w celu przygotowania ich do profesjonalnego wykonywania zawodu, a także do pracowników administracji państwowej, administracji samorządowej oraz instytucji i zakładów pracy.

Realizacja misji odbywa się poprzez:

  1. Wyposażenie przyszłych absolwentów we wszechstronną wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do realizacji zadań stających przed administracją publiczną w zakresie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa.
  2. Przekazywanie wiedzy i wpajanie zasad etyki zawodowej, które rozwijają takie cechy osobowościowe studenta jak: uczciwość, obowiązkowość, dyscyplina i odpowiedzialność za państwo, odwaga i odporność psychiczna.
  3. Przygotowanie studentów do samodzielnej pracy w organach administracji specjalnej takich jak: Policja, Wojsko, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Biuro Ochrony Rządu, Straż Ochrony Kolei, Straż Miejska, agencje ochrony osób
    i mienia, komórki organizacyjne urzędów państwowych wszystkich szczebli zajmujące się bezpieczeństwem publicznym, obronnością państwa, zarządzaniem kryzysowym i ochroną informacji niejawnych.
  4. Prowadzenie badań naukowych dotyczących szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego państwa.
  5. Rozwój współpracy z uczelniami zagranicznymi o podobnym profilu kształcenia w zakresie staży naukowych, stypendiów naukowych, seminariów, konferencji oraz prowadzenia badań naukowych, wymiany doświadczeń w upowszechnianiu osiągnięć nauki i doskonalenia systemu edukacyjnego.
  6. Aktywne angażowanie się uczelni w rozwój innowacyjności w zakresie dostosowania programów kształcenia w szeroko pojętej problematyce bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego państwa do wymogów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
  7. Uruchamianie nowych kierunków kształcenia w problematyce bezpieczeństwa.
  8. Realizacja idei uczenia się przez całe życie poprzez rozszerzenie oferty dydaktycznej na kształcenie podyplomowe.

Aktywne angażowanie się uczelni w rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa w lokalnym środowisku poprzez podejmowanie współpracy z samorządem i organizacjami społecznymi.

 

 

Wydział w Nisku

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Nisku
ul. Chopina 31
37-400 Nisko

tel./fax: 15 844 27 44
www.wsbio-wz-nisko.pl
e-mail: wz.nisko.sekr@wp.pl

Numer rachunku bankowego:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Oddział 2 PKO BP w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

©2020 WSBiO. All Rights Reserved. Designed By Rafał Marchut

Search