Kierunki

Drukuj

Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa

Studia dedykowane są kadrze kierowniczej oraz personelowi organów administracji państwowej i samorządowej w obszarze bezpieczeństwa państwa. Umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu: znajomości konstytucyjnego systemu organów państwa oraz rozumienia ich roli w organizacji państwa polskiego i krajów Unii Europejskiej, analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej, państwowej i globalnej, znajomości i stosowania prawa w dziedzinie bezpieczeństwa, znajomości zadań i mechanizmów funkcjonowania różnych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz współpracy między nimi, posługiwania się technikami negocjacji i mediacji stosowanymi przez organy bezpieczeństwa publicznego.

Program studiów podyplomowych adresowany jest do:

 

Studia prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych i trwają dwa semestry. Łączna liczba godzin wynosi 230.

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się co najmniej dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.