Kierunki

Wyszukaj na stronie

Panel logowania

Kierunki

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe od 4 sierpnia 2009 r.

Studia I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Absolwent studiów I stopnia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Nisku, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych programem kształcenia oraz po złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.
Absolwent studiów I stopnia posiada podstawową wiedzę wynikającą z treści kształcenia danego kierunku studiów oraz umiejętność jej wykorzystywania w życiu codziennym i w pracy zawodowej z zachowaniem norm etycznych i współżycia społecznego. Absolwent zna i potrafi odpowiednio formułować i objaśniać pojęcia z zakresu podstawowej terminologii kierunku studiów i specjalności. Potrafi charakteryzować i objaśniać główne kierunki rozwoju w obszarze nauk o bezpieczeństwie. Potrafi rozpoznawać, definiować, prezentować i interpretować problemy i zjawiska objęte programem kształcenia. Zna i potrafi stosować podstawowe techniki i nowoczesne środki komunikacyjne. Jest kreatywny i potrafi wdrażać posiadane umiejętności oraz wykorzystywać dostępne źródła informacji w realizacji zadań i rozwiązywaniu problemów zawodowych. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł, dokonując ich krytycznej oceny. Przy rozwiązywaniu problemów i realizowaniu zadań potrafi współpracować i organizować pracę w zespołach. Jest świadomy konieczności ciągłego kształcenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz rozwijania kompetencji społecznych. Zna język obcy na poziomie B2. Jest wrażliwy na problemy społeczne i potrafi aktywnie uczestniczyć w ich rozwiązywaniu. Zdobyta wiedza i posiadane umiejętności oraz kompetencje społeczne powinny umożliwiać mu podejmowanie pracy w instytucjach i organach administracji publicznej i służbach właściwych w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.
Absolwent studiów I stopnia posiada kwalifikacje do podjęcia studiów II stopnia.

Po ukończeniu pierwszego semestru studiów (do końca drugiego semestru) dokonywany jest wybór specjalności. Kształcenie na specjalności rozpoczyna się na trzecim semestrze studiów.
Studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe mają do wyboru następujące specjalności studiów (obowiązuje od X.2012 r.):

Bezpieczeństwo państwa

Program specjalności koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i rozwiązywaniem problemów w sytuacjach zagrożenia. Specjalność skierowana jest do obecnych i przyszłych pracowników służb bezpieczeństwa państwa, np. Wojsko, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna.

Proponowane przedmioty na specjalności:

 1. Zagrożenia militarne i niemilitarne bezpieczeństwa państwa
 2. Bezpieczeństwo publiczne i cywilne
 3. Przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości
 4. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej
 5. Sojusz Północno-Atlantycki i jego rola w bezpieczeństwie międzynarodowym
 6. Bezpieczeństwo państwa i obrona narodowa
 7. Pozamilitarne przygotowania obronne państwa
 8. Polska w międzynarodowych operacjach pokojowych
 9. Świadczenia na rzecz obronności
 10. Ochrona dóbr kultury w konfliktach zbrojnych

Zarządzanie kryzysowe

Program specjalności zakłada wykształcenie specjalistów w zakresie zarządzania kryzysowego stosowanego przez wszystkie jednostki administracji zarówno państwowej, jak i samorządowej, a także instytucji bezpieczeństwa narodowego. Absolwenci specjalności przygotowywani są do podjęcia zatrudnienia w strukturach Policji, Wojska, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Służbie Zdrowia, Biurze Ochrony Rządu oraz innych jednostkach administracji bezpieczeństwa.

Proponowane przedmioty na specjalności:

 1. Planowanie i logistyka przedsięwzięć ochrony ludności
 2. Prawne podstawy zarządzania kryzysowego
 3. Organy administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym
 4. Ochrona przeciwpożarowa, systemy i struktury ratownicze
 5. Ratownictwo medyczne
 6. Zasady zarządzania działaniami ratowniczymi
 7. Organizacja procesów ewakuacji
 8. Obszary podległe obowiązkowej i szczególnej ochronie
 9. Bezpieczeństwo komunikacji powietrznej państwa
 10. System obrony cywilnej i ochrony ludności

 

Wydział w Nisku

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Nisku
ul. Chopina 31
37-400 Nisko

tel./fax: 15 844 27 44
www.wsbio-wz-nisko.pl
e-mail: wz.nisko.sekr@wp.pl

Numer rachunku bankowego:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Oddział 2 PKO BP w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

©2020 WSBiO. All Rights Reserved. Designed By Rafał Marchut

Search